STAN_1200x380-logo-post

Program Starostů a nezávislých pro krajské volby ve Středočeském kraji

Středočeský kraj je průmyslově zemědělský s velkým vlivem Prahy v jeho středu. Přibývá v něm obyvatel, nezaměstnanost je nízká a průměrný příjem je po Praze druhý nejvyšší. Přesto tu podle nedávného průzkumu ze všech krajů republiky žije nejméně lidí spokojených s kvalitou svého života.

Není divu. Středočeský kraj má z celé republiky nejvyšší počet ekonomicky aktivních obyvatel, kteří dojíždějí za prací mimo místo svého bydliště. A jak jsou na tom silnice? Nejhůř ze všech krajů v republice. Jaká je veřejná doprava? Dostupnost zdravotní péče a služeb pro seniory? Kapacita škol a mateřských školek? Napojení domácností na vodu a kanalizaci?

Pro zlepšení života v kraji je nutné spravovat ho rozumně a poctivě. Tak jako se o to snažíme v našich městech a vesnicích. Problémů je hodně, ale mají řešení. 

Hospodaření

Současný stav

Kde ušetřit na změny k lepšímu? Středočeský kraj má rozpočet přibližně dvacet miliard korun a o zhruba třetině této sumy může rozhodovat sám. Chová se ale velmi nehospodárně, ať jde o provoz, dotace či vlastní investice. Průměrný plat na krajském úřadu převyšuje i platy na většině ministerstev. Ale Středočeský kraj patří k nejzadluženějším. U zakázek malého rozsahu pod šest milionů není dle zákona nutné otevřené výběrové řízení. Měsíčně jich jsou stovky a kvůli této černé díře se ročně zbytečně utratí miliardy. Situace by se dala popsat parafrází dětské říkanky: tomu málo, tomu víc, pro většinu není nic.

Cesta ke změně

* Skončíme se stranickým klientelismem. Dotace a granty se budou přidělovat dle předem zveřejněných kritérií.

* Otevřená výběrová řízení budeme vypisovat i na zakázky, kde to zákon nenařizuje. Stejně budou postupovat příspěvkové organizace a akciové společnosti řízené krajem.

* Nebudeme přistupovat na předražené splátkové kalendáře. Vypíšeme transparentní soutěže o bankovní úvěr s nejnižším úrokem.

* Umožníme kontrolu naší práce. Zveřejníme všechny výdaje kraje nad 50 tisíc korun, všechny smlouvy a objednávky, faktury včetně příloh, všechny zápisy zastupitelstva, rady, výborů i komisí.

* Úředníci budou odpovědní za špatná rozhodnutí. U jednotlivých usnesení bude vždy uvedena osoba, která je navrhla a ručí za jejich výhodnost pro kraj. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli předepsat náhradu škody až do výše pěti měsíčních platů.

STAN_1200x900_zadluzenost

Doprava

Současný stav

Kraj je rozdělen na pět regionů, ve kterých má na starosti údržbu silnic vždy jiná soukromá firma. Kvůli nevhodným smlouvám mají tyto firmy monopol na údržbu silnic. Ale silnice 2. a 3. třídy, za které odpovídá Středočeský kraj, jsou ve většině míst v otřesném stavu. Kromě největšího počtu výmolů v kraji také vázne výstavba obchvatů, kvalita dopravního značení a údržba zeleně.

Veřejná doprava je organizována do dvou systémů – PID (pražská integrovaná doprava) a SID (středočeská integrovaná doprava). Tyto dva systémy spolu ovšem nespolupracují – V obcích, kde lidé používají placení jízdenky v rámci PID, proto autobusy SID jen bez zastávky projedou. Obrovským problémem je nedostatek záchytných parkovišť u železničních zastávek, kam se z okolí sjíždějí všichni, kteří by rádi do okresních měst nebo do Prahy pokračovali vlakem.

Cesta ke změně

* Do Prahy musí být možné jezdit vlakem. U železničních stanic, které jsme vytipovali, musí kapacita parkovišť odpovídat potřebám obyvatel obcí v okolí.

* Urychlíme výstavbu obchvatů kolem vesnic a měst a odkloníme od nich tranzitní dopravu.

* Budeme prosazovat zvýšení částky na péči o silnice. Jejich rekonstrukce a opravy budeme zveřejňovat v předstihu a pořadí určí analýza zahrnující i potřebné náklady, stavební připravenost a intenzitu dopravy na daném úseku.

* Zrušíme monopoly na údržbu silnic. Vysoutěžíme výhodnější smlouvy s dopravci. Z úspor podpoříme pracovní mobilitu v regionech dál od Prahy (Příbramsko, Rakovnicko a další) a pomůžeme méně početným obcím ufinancovat potřebnou meziměstskou dopravu.

* Sjednotíme veřejnou dopravu do jednoho systému s navazujícími jízdními řády a efektivnějším provozem.

STAN_1200x900_Silnice-bez-vymolu

Vzdělání

Současný stav

Ačkoliv počet obyvatel vzrostl během posledních deseti let o tři sta padesát tisíc, kapacita škol a mateřských školek, natož jejich stav, tomu však naprosto neodpovídá. Výuka tak probíhá na radnicích, v tělocvičnách, dokonce i v hasičské zbrojnici. Kromě nízké kapacity a žalostných podmínek pro výuku trápí obce v kraji i nedostatek učitelů a struktura středních škol. Jejich zaměření neodpovídá potřebám kvalitního pracovního uplatnění absolventů. Velmi problematická je i sama kvalita výuky. Novou hrozbou je nepřipravená inkluze, ukvapené rozhodnutí o začleňování handicapovaných dětí do běžných škol, aniž pro to byly vytvořeny potřebné podmínky.

 Cesta ke změně

* Lépe využijeme financování ze strany státu a strukturálních fondů EU. Z úrovně kraje pomůžeme městům a vesnicím financovat výstavbu nových a rekonstrukci nevyhovujících škol, modernizovat jejich vybavení a zajistit důstojné zázemí, které pomůže obsadit školy dostatkem kvalitních pedagogů.

* Kraj jakožto zřizovatel středních škol bude dbát na jejich zaměření. Umožníme tak lépe připravit absolventy pro jejich uplatnění v životě.

* Posílíme nebo i nově založíme grantové tituly na vybavení škol, budeme klást důraz i na osvětu (rozumné nakládání s penězi, zdravá životospráva atd.). Podpoříme spolupráci mezi podnikateli a školami, která žákům umožní získat rozhled a praktické zkušenosti.

* Zavedeme ucelený stipendijní systém pro vybrané obory i pro sociálně slabé a nadané žáky. Podpoříme navýšení počtu asistentů a školních psychologů. S pomocí pedagogicko-psychologických poraden budeme dbát, aby se začleňování handicapovaných dětí do běžné výuky neposunulo za hranici, kde končí podmínky pro kvalitní výuku.

* Zajistíme pokrytí kraje vysokorychlostním internetem.

STAN_1200x900_wifi

Zdravotní péče

Současný stav

Ačkoliv krajské zdravotnictví ročně spolyká až miliardu korun, má přesto velké problémy především s kapacitou a dostupností ambulantní zdravotní péče a sociálních služeb. Neexistuje dostatečná síť praktických, zubních ani dětských ordinací, která by zajistila péči dostupnou v přiměřeném čase z kterékoli obce v kraji. Chybějí i lékaři, kteří by tyto služby zajistili. Neexistuje koordinace s Prahou.

Nejhorší situaci v rámci celé České republiky má Středočeský kraj v péči o seniory. Domovy důchodců nedostačují potřebám. Alarmující jsou též čekací lhůty. V určitých lokalitách domy s pečovatelskou službou dokonce úplně chybí, stejně tak lůžkové a terénní hospice. Nedostatečné je také zázemí pro obyvatele poskytující domácí péči svým bližním.

Dobře nefungují ani některé krajské nemocnice. Navzdory modernizaci má většina z nich v péči o pacienty velké rezervy. Dlouhé čekací lhůty na vyšetření přitom často způsobuje jen nedostatek personálu, kvůli kterému drahá technika zbytečně zahálí.

Cesta ke změně

* Postaráme se o spravedlivější financování krajských nemocnic a lepší využití zdrojů. Začneme řešit provozní ztráty v krajských nemocnicích a omezit korupční prostor. Bohužel zákon umožňuje, aby si nemocnice se zdravotními pojišťovnami dohodla i jinou výši plnění, než stanovuje úhradová vyhláška.

* Budeme dbát na lepší využití drahých přístrojů. Magnetická rezonance a CT diagnostika může sloužit pacientům nepřetržitě. Další modernizaci nemocnic budeme podporovat jen v případech, kdy budou podmínky pro její využití investice. Ušetřené peníze využijeme na financování té zdravotní a sociální péče, které je největší nedostatek.

* Zmírníme nedostatek mladých dentistů, praktických lékařů a dalších zdravotníků podpořením zdravotnického školství v zařízeních zřizovaných krajem. Zvýšíme podporu ze strany kraje, aby mohly obce přitáhnout do regionu ty lékaře, kterých se v okolí nedostává. Motivací mohou být služební byty a zařízené ordinace pronajaté za symbolickou korunu.

* Zajistíme dojezdový čas záchranné služby – patnáct minut od nahlášení potřeby – do všech míst kraje, kam se lze dostat po sjízdné komunikaci.

                       

STAN_1200x900_seniori

Bezpečí a pořádek

Současný stav

Pro zajištění pořádku a bezpečí obyvatel je větší síla samosprávy důležitější než jinde. Města a vesnice často nejsou respektovaným partnerem. Středočeský kraj zatím neprosazuje svá práva dostatečně aktivně. Pokud jde o kriminalitu, boj o zvýšení stavů policie a její efektivnější práci vedou vesnice i města bez krajské podpory. Výměna neschopných velitelů přitom může změnit situaci k nepoznání. Příkladem může být Nymburk, kde změna velení (a následně i lepší práce policie) vedla k podstatnému snížení kriminality.

Kraj není dostatečně aktivní ani v prevenci. Chybí celkový přehled o nebezpečných místech, ať už jde o nehodovost či počet trestných činů. Informace zatím od policie přebírají a na řešení spolupracují jen někteří starostové. Tam, kde se snaží, je bezpečněji. Klesá počet nehod na rizikových křižovatkách a opět – snižuje se také kriminalita. Absolutní rekord drží Kolín s meziročním poklesem kriminality na polovinu.

Cesty ke změně

* Lépe zkoordinujeme Integrovaný záchranný systém. V současnosti se k banální události sjíždějí všechny hasičské sbory z okolí a v případě skutečné potřeby chybějí jinde. Pod Integrovaný záchranný systém by tak měli být zahrnuti i městští a obecní strážníci a také dobrovolné sbory hasičů.

* Na krajské úrovni budeme důrazně hájit zájmy obyvatel všude, kde jsou vystaveni současným i budoucím rizikům. Ať už v podobě nekvalitní zdravotní péče, kriminality či ekologických dopadů, jaké hrozí v okolí plánovaného letiště či na Berounce.

* Odstraníme nebezpečná místa na silnicích a zajistíme smysluplné, dobře udržované dopravní značení.

* Zavedeme adresnou sociální politiku, která bude motivovat k práci místo ke společensky závadové činnosti. Budeme předcházet vzniku ghet – dáme pozor, aby se v jedné lokalitě nekumulovali společensky nepřizpůsobiví či jinak problematičtí jedinci.

* Postaráme se, aby kraj plnil svou roli v oblasti prevence. Cestou je řízená spolupráce všech složek, které mohou jednotlivá rizika eliminovat, od policejních útvarů až po sociální odbory. Když může fungovat iniciativa Bezpečný Nymburk a Bezpečný Kolín, bude fungovat i Bezpečný kraj.

STAN_1200x900_Bezpecny-kraj

Životní prostředí

Současný stav

Ačkoliv je Odbor životního prostředí ve Středočeském kraji největší, jeho jedinou iniciativou jsou dotace záchranných stanic handicapovaných živočichů a environmentální osvěta na školách. Tyto dotace jsou ale rozdělovány velmi neprůhledně – nejsou k dispozici žádné informace na co a proč byly peníze poskytnuty.

V oblasti životního prostředí nejsou řešeny základní problémy. Příkladem může být nejnižší připojení domácností na vodovod a kanalizaci. Kraj nepřipravuje rozumná řešení rizik, která teprve hrozí. U příbramských hald se začíná mluvit o použití kontaminovaného materiálu na stavbu silnic, na Berounce se uvažuje o přehradě za miliardy, přestože se nabízejí opatření, která by udržela vodu v krajině přirozeným způsobem a levněji (suché poldry, hráze atd.). Nepřipravuje se žádné rozumné řešení pro dobu, kdy už v rámci evropských standardů nebude možné vozit odpad na skládky.

Cesta ke změně

* S výjimkou samot zajistíme napojení všech domácností v kraji na vodovod a kanalizaci. Cestou územních plánů budeme chránit před zabetonováním zemědělské plochy i volnou krajinu. Nové průmyslové stavby budeme směrovat na brownfieldy.

* Postavíme se za obyvatele a jejich nárok na zdravé životní prostředí.

* Oblastem s velkou ekologickou zátěží pomůžeme dotacemi. Nebudeme sabotovat výstavbu čističek a financování dalších ekologicky prospěšných projektů jen kvůli politice nebo osobním animozitám.

* Nebudeme omezovat výrobu podniků, ale zasadíme se o dostatečná odsíření, odprašovací filtry a další zařízení, která zlepší kvalitu ovzduší.

* Ve spolupráci se sousedními kraji naplánujeme takové rozšíření kapacity spaloven, aby se odpady mohly svážet tam, kam je to blíž.

* Na vhodných územích kolem Berounky pomůžeme terénními úpravami lépe udržet vodu v krajině. Snížíme tím riziko povodní přirozeným způsobem.

STAN_1200x900_Berounka

Kultura

Současný stav

Středočeský kraj podporuje kutnohorský GASK jako vlajkovou loď kultury Středočeského kraje. Na tomto území je však dalších devatenáct muzeí a galerií, o které se kraj moc nestará. Ve skutečnosti nejsou peníze na restaurování sbírkových předmětů, někdy ani na opravy budov samých. Podobné je to také s památkami. Fond kultury a obnovy památek každoročně uspokojí jen zlomek žadatelů, ale mezi nimi chybí ti nejpotřebnější.

Zcela nedostatečný je přístup vedení kraje k podpoře umění. V regionu je dvacet šest středních uměleckých škol. Na rozdíl od gymnázií, průmyslovek či odborných učilišť nedostala v uplynulém období dotaci ani jedna z nich. Pro kraj jako by neexistovaly.

Cesta ke změně

* Pročistíme agendu a zrevidujeme počty úředníků. Na péči o památky a kulturu vůbec vyčleníme z úspor víc peněz. Zároveň stanovíme pro udělování podpory průhledné podmínky, které bude možné snadno kontrolovat.

* Otevřeme sportovní areály v mimoškolní době ve školách zřizovaných krajem.

* Zvýšíme příjmy z turistiky, které budou sloužit i k opravě památek. Základem je dobrá propagace. Budeme vydávat levnější tiskoviny, které budou dostupné v dostatečném počtu a na co nejvíce místech.

STAN_1200x900_pamatky